Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 6 Nr. 2, 7 november 2014
publicatiedatum 08 Nov 2014
VSA  update
  Jaargang 6 Nr. 2, 7 november 2014

Transparantie  voor alles
  VSA zou graag zien dat het nieuwe  lotingssysteem voor alle betrokken kinderen en hun ouders transparant is, en  álle informatie rond de loting openbaar. Indien nodig zal VSA een WOB-verzoek  doen (Wet Openbaarheid van Bestuur).

VSA is ernstig bezorgd dat de gehoopte/verwachte  voordelen bij volledige invoering tegenvallen. Het matchingsysteem is tot op  heden slechts kleinschalig getest (in schaduwdraai-mode). Wij verwachten dat  veel ouders en leerlingen dezelfde top 3- of zelfs top 5-scholen als  voorkeursscholen zullen aangeven (waardoor veel leerlingen alsnog niet op een  van de door hen opgegeven scholen geplaatst kunnen worden). NB; de afgelopen  jaren zaten na de eerste inschrijfronde gemiddeld 20 scholen vol.

We verwachten ook dat ouders en leerlingen het  systeem als een black box zullen ervaren. Ze kunnen op de uiteindelijke  schoolplaatsing nauwelijks invloed uitoefenen, terwijl ouders tot nu toe zelf  tactisch konden kiezen mede aan de hand van de beschikbaarheid van plaatsen op  scholen (tijdens de inschrijfperiode wordt het scholenoverzicht op de website  van VSA gemiddeld 8.000 keer per week bezocht). Ouders moeten er maar op vertrouwen  dat het matchingsysteem iedereen een even grote kans op plaatsing op zijn  school van voorkeur geeft.

Aanbod  van scholen de komende jaren (RPO)
  De wet verplicht schoolbesturen eens in de  vijf jaar een langetermijnplanning te maken: een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).  De Amsterdamse schoolbesturen hebben samen een plan gemaakt voor het aanbod  binnen de gemeentegrenzen en daarover inmiddels ook overeenstemming bereikt met  de gemeente.

Afgelopen week heeft de wethouder een brief gestuurd  over het RPO naar de leden van de raadscommissie Jeugd en Cultuur.

VSA concludeert dat een aantal belangrijke  zorgpunten waarvoor VSA zich al jaren hardmaakt, nu ook door de scholen  onderkend en erkend wordt. Bijvoorbeeld:

   
 • de  verwachte vraagtoename de komende jaren, waarbij ook rekening gehouden wordt  met de instroom van buiten Amsterdam;
 •  
 • de  noodzaak voor voldoende buffercapaciteit om flexibel te kunnen reageren op  groeiende vraag, inclusief realisatie door de scholen dat matching van vraag en  aanbod alleen kan slagen als er ook voldoende aantrekkelijk aanbod is;
 •  
 • de  noodzaak tot langetermijnplanning, inclusief het commitment van scholen om een  tussentijdse update van het RPO te maken indien dat nodig is;
 •  
 • erkenning  van het verschil tussen formele kwaliteit en gepercipieerde kwaliteit. Scholen  willen onderwijs bieden dat aan beide kwaliteitseisen voldoet.
 •  
 • VSA  denkt dat het bij de uitvoering periodiek meten en transparant maken van de  resultaten (wat gaat goed, wat moet beter) belangrijke voorwaarden zijn om -  indien noodzakelijk - tijdig bij te sturen om de ambitie van het RPO ook  daadwerkelijk te kunnen realiseren. Een van de eerste aandachtspunten zal de  tijdige realisatie van de benodigde capaciteitsuitbreiding voor het  eerstvolgende nieuwe schooljaar (2015 − 2016) zijn.

Naar de  brugklas
  De folder ‘Naar de brugklas’ van de Gemeente Amsterdam moet  ouders en kinderen informeren over de te nemen stappen. De flyer komt op VSA  over als zeer voorbarig, omdat veel zaken rond de lotings- en  plaatsingsprocedure nog volstrekt niet duidelijk zijn.

Daarbij is de tekst misleidend, bijvoorbeeld  het kopje ‘Van loting naar matching’: alsof elke kind nu een pasklare,  trefzekere en op maat gesneden plaats krijgt. Vervolgens wordt alleen het woord  ‘matching’ gebruikt, alsof bij matching geen loting komt kijken. Maar het is  juist één grote loting voorafgaand aan de matching, waarbij ieder kind meerdere  lotingsnummers toegekend zal krijgen.

Ouders wordt met deze folder, naar de mening  van VSA, zand in de ogen gestrooid.

Nog  geen reactie van de gemeente
  Aangezien DMO nog niet heeft gereageerd op het  standpunt van VSA over loting en  matching ‒ zoals in september jl. naar de betrokken beleidsmakers gestuurd ‒ gaat er een  verzoek uit naar de gemeente om dat alsnog te doen.

Wat  doet OCO?
  Op 22 oktober jl. heeft VSA gesproken met OCO  (Onderwijs Consumenten Organisatie). Was de core business van OCO aanvankelijk  individuele klachtenafhandeling, nu wil OCO vooral de rol van community en  wegwijzer vervullen; het gaat om informeren van ouders. Mismatch is ‒ net als  voor VSA ‒ een belangrijk thema, evenals het versterken van de medezeggenschap  van ouders.

Het  scholenoverzicht van OCO kan ouders helpen zo veel mogelijk scholen passend bij het advies te vinden.

In  gesprek met de wethouder van onderwijs
  VSA zet graag de constructieve sfeer van het  kennismakingsgesprek met onderwijswethouder Simone Kukenheim voort, om gezamenlijk  een zo goed mogelijk resultaat te kunnen bereiken. Zowel mevrouw Kukenheim als  VSA hebben het idee dat scholen meer gebruik kunnen maken van de inbreng van  ouders in hun plan- en beleidsvorming. De wethouder en VSA delen de indruk dat  de regelgeving rond aanbodplanning misschien wel past bij het merendeel van de  gemeenten in Nederland, maar níet bij de verwachte gestage groei in de  Amsterdamse situatie ‒ in dit verband zou het interessant kunnen zijn de  krachten te bundelen richting
  'Den Haag'. Bovendien delen Kukenheim en VSA  de zorg  waar het gaat om de nieuwe  methode van matching ‒ hierbij heeft VSA gesuggereerd een goede, transparante monitor  in te richten van de werking van het nieuwe systeem. Tot slot kwam tijdens het  gesprek aan bod: de kwaliteit van het onderwijs, investeren in leraren en het  stichten van nieuwe scholen. De intentie leeft om regelmatig met elkaar van  gedachten te wisselen.

Uitbreiding  onderwijsaanbod Amsterdam
  VSA sprak met het Ministerie van OCW, Directie  Voortgezet Onderwijs, over de mogelijkheden voor uitbreiding van het  onderwijsaanbod in Amsterdam. Thans is er een structureel tekort aan plekken –  maar de regels verbieden het stichten van nieuwe scholen. 90% van de steden in  Nederland krimpt, maar in Amsterdam stijgt de populatie juist fors. De  wetgeving van nu is geschreven op krimp.

Vorig jaar zomer beloofde de staatssecretaris  van OCW op aandringen van VSA dat het stichten van nieuwe scholen makkelijker  zou worden. OCW zegt dat dit alleemaal heel ingewikkeld is. VSA hoopt dat OCW  nog eens beter gaat nadenken en heeft daarbij alle hulp aangeboden.

Kraamkamer  voor nieuwe scholen
  Ondanks de moeilijkheden om de regels aan te  passen, heeft wethouder Kukenheim een  kraamkamer voor nieuwe scholen aangekondigd.  Daar was o.a. in een motie van het CDA om  gevraagd. VSA vindt dit een erg goed idee en hoopt dat er garanties komen dat  goede initiatieven uit de kraamkamer ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen  worden.

VSA en  Twitter
  Zichtbaarheid voor alles: VSA probeert steeds meer te berichten via  Twitter ‒  u kunt meehelpen door VSA-tweets te retweeten.

Deel uw  ervaringen
  Samen staan we sterker: veel ouder delen hun ervaringen  op ons forum – hierdoor een zeer belangrijke bron van informatie zowel voor onze actie als  voor schoolbestuurders en beleidsmakers.


Content Management Powered by CuteNews