Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA updateJaargang 8, Nr. 1, 7 november 2016
publicatiedatum 07 Nov 2016

Beter  aanbod om mismatch te verminderen
  Uw kind verdient het beste onderwijs. En dat  geldt voor alle kinderen in Amsterdam. Afgelopen jaar waren er weer honderden  kinderen die niet naar een school konden die in hun ogen het beste voor ze was.
  VSA vindt dat het onderwijsaanbod de vraag moet  volgen. Maar dankzij de wet mogen schoolbesturen zelf bepalen  welk aanbod goed is voor uw kind. Schoolbesturen  kunnen aan de hand van de echte voorkeuren van de leerlingen  analyseren hoe zij er voor kunnen  zorgen dat alle Amsterdamse kinderen naar een school kunnen die in hun top 3 staat.
  Scholen die de afgelopen jaren veel leerlingen  moesten teleurstellen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Zij kunnen  bijdragen aan de oplossing van de mismatch door nieuwe initiatieven te steunen.  Zo ontstonden enkele jaren geleden dankzij steun en samenwerking van de  categorale gymnasia en respectievelijk het Cartesius en Bredero lyceum de nu  uiterst succesvolle scholen 4e gymnasium en Hyperion lyceum.
  Uit de analyse van inschrijvingen blijkt dat  ouders in toenemende mate kiezen voor scholen met focus, dus categorale  scholen, op alle onderwijsniveaus. Scholen en politiek geven echter de voorkeur  aan uitbreiding van capaciteit op brede scholengemeenschappen. Daar zit nu al  het overgrote deel van de overcapaciteit van circa 2.740 plekken.
  Reden voor deze mismatch is dat groei van  categorale scholen wordt gezien als een ontwikkeling die tot toenemende  segregatie in het onderwijs leidt. VSA is van mening dat onderwijscapaciteit  niet mag worden ingezet als politiek instrument. Gedwongen plaatsing is in  strijd met het sociale grondrecht van keuzevrijheid van kinderen. En op basis  van recente wetgeving is het ook de vraag of het systeem in Amsterdam niet in  strijd is met nieuwe wetgeving.       
  VSA wil graag een ronde tafelconferentie over  het onderwijsaanbod in Amsterdam. Met alle betrokkenen: schoolbesturen,  docenten, ouders en gemeente.
VSA denkt dat het nodig is om met elkaar te  spreken over hoe we:

   
 • kwaliteit van het aanbod verhogen;
 •  
 • nieuwe scholen succesvoller maken;
 •  
 • kwaliteit beter zichtbaar maken;
 •  
 • noodlijdende scholen sneller saneren;
 •  
 • mismatch verkleinen.

VSA is in gesprek met de gemeente over een  dergelijke ronde tafel en hoopt dat de schoolbesturen hier ook toe bereid zijn.  Nadere info bij Kees Jongsma, stichtingVSA@gmail.com.

Nieuwe scholen
  Op 13 oktober was VSA aanwezig bij de  feestelijke opening van de nieuwe Humanistische Amsterdamse mavo in Oost. Een geweldig  initiatief dat wij van harte ondersteunen. Dit schooljaar is deze echt  zelfstandige school gestart met twee eerste klassen en een inspirerend  programma. Andere gestarte nieuwe scholen zijn Cartesius2 en de Vinse school in het centrum, Spinoza20first in de Rivierenbuurt, Spring  High in west en leergemeenschap020/  Vox-klassen in noord.
  Komend schooljaar doet de School voor Persoonlijk Onderwijs haar intrede in Amsterdam. Deze  school heeft verdeeld over Nederland al vier vestigingen en start nu in noord  met havo en vwo voor 80 leerlingen.
  VSA is zeer blij met dit nieuwe aanbod van  onderwijs.

VSA  zoekt nieuwe bestuurders
  VSA zet zich alweer zeven jaar in voor een  beter onderwijsaanbod in Amsterdam. Omdat we denken dat de schoolbesturen dit  niet kunnen zonder input van de kant van ouders en kinderen. Door de oprichting  van VSA is er kennis en ervaring opgebouwd en is continu´teit ontstaan in de  druk op de Amsterdamse scholen, de gemeente Amsterdam, de provincie en het  Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Ouders kunnen niet meer met een  kluitje in het riet worden gestuurd.
  Enkele van de huidige bestuursleden hebben  inmiddels studerende kinderen. Omdat we het belangrijk vinden dat bestuursleden  directe binding hebben met onze doelstellingen zijn wij op korte termijn op  zoek naar tenminste twee nieuwe bestuursleden, die voldoen aan de volgende  criteria:

   
 • goede lobbyist
 •  
 • bereid tot vrijwillige inzet voor ongeveer 80 uur per jaar
 •  
 • kinderen op de basisschool of onderbouw van het voortgezet onderwijs
 •  
 • relevante ervaring of affiniteit met het onderwerp onderwijsaanbod/onderwijskwaliteit   

Meer info bij: Elisabeth Bootsma,  elisabeth@bouyges.nl

VSA is  opnieuw uw stem in de kernprocedure
  Het tijdspad voor de kernprocedure 2016-2017 is bekend. Hieruit  blijkt dat op donderdag 13 april 2017 alle leerlingen de uitslag van de loting  en matching kunnen inzien. Uitgelote leerlingen moeten hun teleurstelling snel  verwerken want maandag 17 april start de Cito eindtoets; is daar wel over  nagedacht?
  VSA vindt het ook belangrijk dat schaars  onderwijs op een goede manier verdeeld wordt. Elk jaar geven we daarom op  verzoek van gemeente en schoolbesturen input aan kernprocedure en scholengids.  We geven door wat we van jullie horen, wat jullie op ons forum schrijven en  vertalen dat naar concrete suggesties voor de procedures van scholen.
  Sinds vorig jaar doen we dit in de officiŰle  werkgroep kernprocedure van de vereniging Osvo van schoolbesturen. Naast  schoolbestuurders nemen vertegenwoordigers van de wetenschap, gemeente en  ouders deel aan deze werkgroep. VSA zet zich bijvoorbeeld in voor zoveel  mogelijk transparantie gedurende het aanmeldproces. Ook pleiten wij voor een  informatiemarkt van middelbare scholen, om de druk op de open dagen te  verminderen.
  Overigens is dit veel werk en zijn we erg blij  dat Patricia van Uchelen dit namens VSA wil doen. Suggesties aan haar zijn  altijd welkom op: stichtingVSA@gmail.com.

Onbeperkt inschrijven?
  Na een succesvolle  actie van de Haagse oudergroep voor eerlijke schoolkeuze, verraste de staatssecretaris van OCW met de mededeling dat scholen kinderen/ouders niet mogen belemmeren om zich op meerdere  scholen in te schrijven.

VSA vraagt  zich af of de regels omtrent de inschrijving binnen de Amsterdamse regio dan  wel mogen. Ook in Amsterdam mag een kind zich op ÚÚn school aanmelden.  Daarnaast wordt gevraagd om een voorkeurslijst van alternatie scholen in te  leveren. Als je uitgeloot wordt op de school waarvoor je bent aangemeld, moet je  je opnieuw aanmelden. Dat kan op de school op de voorkeurslijst waar je wel  bent ingeloot.  En hoe zit het met de  afspraak dat je als je voor Amsterdam kiest, je niet mag aanmelden in Amstelveen?

VSA zoekt  dit uit en roept mensen op met juridische expertise om zich hierover uit te  spreken op ons forum of anders op: stichtingVSA@gmail.com.

Sluit je aan bij VSA
  Met hoe  meer ouders we zijn, hoe meer rekening scholenbesturen en gemeente moeten  houden met onze wensen.

Door uw  aanmelding ontvangt u onze nieuwsbrief en onderschrijft u de doelstelling van VSA:  verbeteren en vergroten van het aanbod van voortgezet onderwijs van voldoende  kwaliteit in Amsterdam. U bent dan onderdeel van een belangrijke actiegroep  voor de toekomst van uw kind. Aanmelden is gratis!

Deel deze update met andere ouders
  Elk jaar  worden weer nieuwe ouders en kinderen verrast door het aanbodbeleid van de  schoolbesturen. VSA zorgt nu al zeven jaar voor continu´teit van kennis en stem  van ouders en kinderen. U kunt helpen door deze update te verspreiden onder de  ouders van groep 7 en 8 op de basisschool van uw kind

Volg ons op twitter
  Het forum van  VSA is de plek waar alle discussie over het voortgezet onderwijs in  Amsterdam samenkomt. Ook schoolbestuurders en beleidsmakers volgen uw inbreng  daar op de voet. En u kunt ons volgen op twitter, dan blijft u op de hoogte van het laatste nieuws rond vrije  schoolkeuze.


Content Management Powered by CuteNews