Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 8, Nr. 2, 9 januari 2017
publicatiedatum 09 Jan 2017
Gelukkig Nieuwjaar!

  VSA wenst alle ouders en kinderen  een heel gelukkig 2017. In de bijzonder de kinderen die dit jaar in groep  8 zitten en de grote overstap maken naar het voortgezet onderwijs wensen we  veel succes met het maken van de schoolkeuze.
  VSA zet zich in voor de belangen van de achtstegroepers en hun ouders. Met  uw steun gaan we door de schoolbesturen en gemeente te wijzen op hun  verantwoordelijkheid adequaat onderwijs te bieden voor alle Amsterdamse kinderen.  U steunt ons door dit bericht door te sturen naar andere ouders met kinderen in  groep 7 en 8 en hen te vragen zich aan te sluiten bij VSA.   

Loting & matching lost tekorten niet op
  De schoolbesturen hebben dit najaar  besloten dat ook de komende drie jaar alle kinderen loten voor scholen in  Amsterdam. Dit wordt nu loting & matching genoemd. De afgelopen twee jaar  werd vooral de misleidende term ‘matching’ gebruikt waardoor de indruk is  gewekt dat alle achtstegroepers keurig gematched zouden worden met hun  lievelingsschool. Helaas is dat niet zo. Het afgelopen jaar zijn honderden  kinderen buiten hun top 3 geplaatst. Bijna 5% van kinderen met VWO advies is  zelfs buiten hun top 5 geplaatst.

In de analyse matching en loting van 2016 vindt u een helder overzicht van alle  resultaten. Bijvoorbeeld met welk lotnummer je nog kans hebt op plaatsing op je  voorkeursscholen. Ook interessant is welke scholen vrijwel geen aanmeldingen  krijgen en hun bestaansrecht ontlenen aan de pechvogels die uitgeloot worden  voor hun voorkeursscholen.

Aanbod aanpassen aan de echte voorkeuren
  VSA vindt dat de verantwoordelijke  schoolbesturen aan de slag moeten met de analyse van de resultaten van de  loting en matching. De ‘echte voorkeuren’ van kinderen zijn nu twee jaar bekend  en blijken stabiel te zijn. De schoolbesturen zijn aan zet om het  onderwijsaanbod beter aan te sluiten op deze echte voorkeuren. Zij hebben in  hun tweede vijfjarenplan belooft  om het aanbod flexibeler te maken, uit te breiden en de kwaliteit te  verbeteren. VSA vraagt ouders die lid zijn van een (gemeenschappelijke)  medezeggenschapsraad om met ons de vinger aan de pols te houden en de  schoolbesturen te vragen hoe de capaciteitsplanning past bij de bekende  voorkeuren van achtstegroepers en de eigen beloftes in het vijfjarenplan.

VSA roept de gemeente en wethouder  Kukenheim op om hun invloed aan te wenden bij de verantwoordelijkheid die de  gemeente heeft te zorgen voor de huisvesting van scholen. Waarom is  bijvoorbeeld het geplande nieuwe gebouw voor het populaire Hyperion lyceum straks  geschikt voor 750 leerlingen en niet voor een klas extra per leerjaar, zoals  het Amsterdams lyceum?
  Die extra klas is niet alleen  broodnodig omdat veel kinderen die het liefste naar het Hyperion willen nu  uitgeloot worden. Met die extra klas zal ook de teleurstelling van veel andere  kinderen afnemen. De kinderen voor wie het Hyperion de eerste voorkeur is,  hebben daarna immers vaak het Amsterdams lyceum en de categorale gymnasia op  hun voorkeurslijst staan, zo blijkt uit de analyse van 2016.

Ieder kind in de top 3
  VSA vindt de uitkomst van het  afgelopen jaar onacceptabel. VSA vindt dat de doelstelling van schoolbesturen  moet zijn om alle kinderen op een school in hun top 3 te plaatsen. Een lagere  keuze is in de meeste gevallen geen voorkeursschool meer. Bij de keuze voor  loting & matching in 2014 is de suggestie gewekt dat 99,9% van de kinderen in hun top 3 terecht  zou komen; dat  is bij lange na nog niet gehaald. Op dit moment ontbreekt een heldere ambitie  bij de verantwoordelijken. Schoolbesturen beloven alleen ‘hoe langer de lijst, hoe groter de kans is dat je op n van die  scholen komt’; kinderen krijgen zo een sigaar uit eigen doos gepresenteerd.  Scholen waar je echt niet naar toe wil, moet je dus niet op je lijst zetten.

Nieuwe schoolinitiatieven
  Amsterdam heeft veel extra  onderwijsplekken nodig om het doel - alle kinderen in de top 3 - te bereiken en  tegelijk de groei van leerlingen op te vangen. Het stichten van een nieuwe  school is door de huidige wetgeving zeer lastig. Vier nieuwe scholen waarvan  twee middelbare scholen - mogen via de kraamkamer van de gemeente Amsterdam van start. Deze  scholen moeten dit schooljaar of uiterlijk volgend schooljaar opengaan.

VSA is benieuwd of deze initiatieven  ook echt een kans krijgen. De bestaande schoolbesturen moeten immers hiermee instemmen en zij zijn het afgelopen jaar zelf ook met  nieuwe initiatieven gestart. De afgelopen maanden waren er helaas ook minder hoopgevende geluiden. 

VSA steunt alle nieuwe initiatieven  van harte. Alleen tijdige uitbreiding van gewenst aanbod kan de schade van  de mismatch voor kinderen verminderen.

OSVO vraagt ouders om advies
  VSA is verheugd dat de schoolbesturen  eindelijk onderkennen dat ouders eigen afwegingen maken. Een welkome  koerswijziging is dat schoolbesturen het geluid van ouders willen horen. Osvo  nodigt ouders uit om op dinsdag 7 februari of woensdag 15 februari van 19.30  tot 21.00 uur met hen van gedachten  te wisselen over wat er in het Amsterdamse onderwijs zou moeten  veranderen.  

De locatie volgt nog, zodra deze  bekend is zal VSA dat via Twitter verspreiden. Wij hopen dat veel ouders deze  gelegenheid zullen aangrijpen om hun wensen ten aanzien van het voortgezet  onderwijs te delen met de verantwoordelijke beleidsbepalers. Het gaat om de  toekomst van onze kinderen!

Wijzigingen in de kernprocedure
  In de kernprocedure Overstap PO VO zijn een paar opvallende wijzigingen ten  opzichte van vorig jaar:

   
 • Voorrang voor broertjes en zusjes en kinderen van personeel wordt  afgebouwd. Enkele scholen hebben deze voorrang al sinds 2010 afgebouwd, alle  andere scholen volgen dit jaar. Voor broertjes en zusjes van kinderen die op 1  oktober 2016 ingeschreven stonden geldt nog voorrang.
 •  
 • In de kernprocedure staat cryptisch dat ouders van kinderen van  buiten Amsterdam verklaren ‘dat zij zich  hebben aangemeld voor centrale loting & matching met een voorkeurslijst en  dat dit de scholen zijn waar de leerling zich aanmeldt’. VSA vraagt zich af  of dit in overeenstemming is met de brief van staatssecretaris Dekker  van onderwijs aan schoolbesturen over de aanmeldprocedure. Ouders hebben het  recht hun kind op meerdere scholen aan te melden. Schoolbesturen moeten  uiterlijk volgend jaar hun procedures hebben aangepast aan de wet.
 •  
 • Naast de vmbo vakopleidingen Hubertus & Berkhoff en het  Mediacollege is nu ook IVKO (mavo/havo) aangemerkt als vakschool. Dat betekent  dat een intake voor 3 maart verplicht is om kans te maken op een plek op deze  scholen, dus voor de loting & matching.
 •  
 • Voor profielklassen gelden vaak aanvullende eisen. Als blijkt dat  een kind na plaatsing niet past bij het profiel, wordt een plek in de reguliere  klas aangeboden. School die alleen profielklassen hebben, bieden dan een  beschikbare plek op een andere school binnen het schoolbestuur. Dat laatste  geldt voor het Berlage (tweetalig onderwijs), DENISE (International  Baccalaureate) en de Vinse school (kunst).
 •  
 • Alle scholen mogen maximaal 2% van het totaal aantal beschikbare  plekken toewijzen aan leerlingen die een beroep doen op de hardheidsclausule.  In de kernprocedure wordt nu iets meer duidelijkheid gegeven over de (strenge)  criteria en de procedure.

VSA neemt deel aan werkgroep  kernprocedure van de vereniging Osvo van schoolbesturen. VSA wil uw stem daar  graag laten horen. Suggesties zijn altijd welkom via e-mail stichtingVSA@gmail.com U kunt uw mening ook via het forum van VSA delen.

Passend advies van groot belang voor rele  schoolkeuze
  In 2016 kregen 660 kinderen na de  uitslag van hun CITO eindtoets een hoger schooladvies. Deze kinderen  hadden dus in eerste instantie geen passend advies. Omdat de loting &  matching al voor de uitslag van de CITO eindtoets is, vissen deze kinderen  achter het net. Zij mogen zich eind mei aanmelden bij scholen waar dan nog plek  is. In 2015 werd nog gewacht op deze groep kinderen, maar in 2016 is de loting  & matching verplaatst naar april omdat de aangepaste adviezen de  capaciteitsplanning in 2015 zouden hebben ontwricht.

VSA heeft zowel schoolbesturen als  wethouder Kukenheim gevraagd om een oplossing, helaas zonder resultaat. Het  belang van het systeem gaat hier voor het belang van kinderen wiens talent is  onderschat.

Landelijk wordt van 20% van de kinderen die hun CITO beter maken het schooladvies aangepast. In Amsterdam ligt  dat percentage lager. Hier kunt u vinden hoe vaak het schooladvies in  2016 is aangepast op de basisschool van uw kind. Vooral kinderen met lager opgeleide ouders  zijn de dupe van  het de facto verdwijnen van de CITO eindtoets als correctie van een te laag  schooladvies.

In januari laatste bepalende CITO toets
  De Amsterdamse basisscholen gebruiken  het leerlingvolgsysteem van CITO. Het basisschooladvies is leidend voor de  schoolkeuze en wordt gebaseerd op de resultaten van de CITO toetsen van groep  6, 7 en 8. De laatste CITO toets van het leerlingvolgsysteem wordt begin  januari afgenomen in groep 8. Wij wensen uw kind alle succes!

Uw mening telt
  VSA blijft de overstap van groep 8  naar de middelbare school scherp in de gaten houden en zal waar nodig actie  ondernemen. We roepen u op uw ervaringen met ons te delen zodat we onze acties  zo gericht mogelijk kunnen inzetten. Op het forum van VSA kunt  u de discussie over het voortgezet onderwijs in Amsterdam volgen. Ook  schoolbestuurders en beleidsmakers volgen de bijdragen op de voet.
  Voor het laatste nieuws kunt u ons  volgen op Twitter.


Content Management Powered by CuteNews