Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 8, Nr. 3, 8 februari 2017
publicatiedatum 08 Feb 2017

OSVO wil  uitzonderingspositie voor Amsterdam
  Dinsdagavond  8 februari trotseerden 14 ouders weer en wind om op het IIJburgcollege2 met  OSVO (de vereniging van schoolbestuurders in Amsterdam) van gedachten te  wisselen over wat er in het Amsterdamse voortgezet onderwijs moet veranderen.  Een lage opkomst, maar veel ouders zijn deze weken ook druk met het bezoeken  van zoveel  mogelijk open dagen in Amsterdam.
  Desalniettemin  was het een interessante avond, betrokken ouders weten heel goed wat hun  kinderen nodig hebben! Samenvattend is het belangrijkste aandachtspunt dat de  aanwezige ouders aan OSVO willen meegeven: “Zorg voor  een passend aanbod zodat ieder kind tot zijn recht komt”.

Op 4 maart  hebben de gezamenlijke schoolbestuurders een heisessie in Berlijn. De  Amsterdamse schoolbestuurders willen uitzonderingen op de nationale wetgeving  formuleren “omdat Amsterdam niet  hetzelfde onderwijspeelveld heeft als Doetinchem”, aldus Rob Oudkerk van  OSVO. Amsterdam kent een sterke groei van het aantal leerlingen, waar veel  andere regio’s juist kampen met krimp. Sinds 2008 zijn de schoolbesturen samen verantwoordelijk  voor het onderwijsaanbod, terwijl ze onderling concurreren in het aantrekken  van leerlingen. Dat is een onmogelijke spagaat die een grote mismatch tussen  vraag en aanbod in Amsterdam veroorzaakt. Bovenaan het verlanglijstje van VSA  staat dat de wetgever deze weeffout in de wet corrigeert. VSA hoopt vurig dat  OSVO in Berlijn in staat is om voorbij het eigenbelang van de besturen te  denken aan het belang van de Amsterdamse leerlingen.

Slimmer de mismatch  bestrijden
  Met de analyse van de loting en  matching kunnen schoolbesturen (en alle anderen) nu heel precies zien waar de  mismatch zit en hoe je die kan verminderen. De uitkomst verschilt sterk tussen  schoolniveaus en scholen. De reservelijsten zijn het langst bij Spinoza, St.  Nicolaas Lyceum (HAVO), Hyperion, Amsterdams Lyceum en de categorale gymnasia  (VWO). En ook is het mogelijk met wat simulaties te schatten hoe verandering in  het aanbod de vraag (veel) beter kan bedienen.

In onze vorige  update riepen we de gemeente en wethouder Kukenheim op om hun invloed aan te  wenden om de ergste nood te lenigen. Met een simpele ingreep kan de wethouder  bijvoorbeeld er voor zorgen dat het geplande nieuwe gebouw voor het Hyperion  straks voldoende ruimte heeft voor een extra klas. Eén extra brugklas per jaar  op het Hyperion zorgt voor een significant beter lotingsresultaat voor alle  leerlingen met VWO advies. Dankzij dat ene allesbepalende lotnummer vertaalt  een tekort op het Hyperion zich immers door verdringing ook in meer  teleurgestelde leerlingen op andere scholen. Uit simulaties blijkt dat met één  extra klas op het Hyperion drie keer zoveel leerlingen op een voorkeursschool  zou zijn geplaatst.

VSA heeft de  wethouder daarover een brief gestuurd. Wij hopen de wethouder te inspireren haar bevoegdheden in te  zetten daar waar dat nodig is. Haar voorganger wethouder Lodewijk Asscher  maakte enkele jaren geleden effectief en verstandig  gebruik van zijn bevoegdheden.

Alternatieven tegen  segregatie
  Segregatie  in het onderwijs is in Amsterdam een serieus fenomeen. De voorkeuren van ouders  en kinderen voor overzichtelijke categorale scholen op alle niveaus krijgen doorgaans  de schuld. In lijn hiermee is het bestaande antwoord op segregatie om kinderen  naar scholen te dwingen waar ze niet naartoe willen. Helpen doet het niet,  zoals blijkt uit verhelderend  onderzoek van de dienst O+S van de gemeente.
 
  Misschien  wordt het tijd voor andere oplossingen. Wij willen daar graag over meedenken.  Ingrediënten die wij zouden aandragen zijn onder andere:

   
 • een  programma voor basisschooldocenten die kinderen van laagopgeleide ouders vaak  te lage adviezen geven;
 •  
 • gelijke  kansen voor kinderen die hun CITO eindtoets beter maken dan hun  basisschooldocent had verwacht. Dat wil zeggen: de scholenloterij pas doen NA  de uitslag van de CITO eindtoets en niet ervoor. Of: de staatssecretaris van  onderwijs moet de CITO eindtoets terug verplaatsen naar februari zodat een  goede uitslag nog wat betekent bij de schoolkeuze;
 •  
 • een scholenmarkt in  november naar het voorbeeld van New York waar alle scholen zich presenteren en  met workshops over schoolkeuze, zodat kinderen en ouders zich breed kunnen  oriënteren op scholen die perspectief bieden;
 •  
 • scholengemeenschappen  moeten het vertrouwen herwinnen door kinderen altijd op het hoogst  mogelijke niveau in de brugklas te plaatsen en voorkomen dat kinderen afstromen naar een  lager niveau zodra het even niet mee zit;
 •  
 • een  programma om categorale scholen open te stellen voor kinderen die willen en  kunnen opstromen.

Wij zien uit  naar een uitnodiging van de verzamelde schoolbesturen en de gemeente om met hen  mee te denken over een meer succesvolle aanpak strijd van segregatie. Wellicht brengt  het bezoek aan Berlijn het bestuur van OSVO ook tot nieuwe inzichten?

Mismatch is  probleem voor alle middelbare scholieren
  Dat vraag en  aanbod in het Amsterdamse voortgezet onderwijs niet op elkaar aansluiten, is  niet alleen een probleem voor 8ste groepers. Het Parool portretteerde een leerling die van het 4e Gymnasium naar een atheneum wilde.  Helaas: 15 scholen later – de één nog onwilliger dan de ander – gaat ze nu in  Weesp naar school.

VSA hoopt  dat deze casus besproken wordt op het eerstvolgende overleg van de verzamelde  schoolbesturen OSVO. Waarom doen scholen snel de deur dicht voor leerlingen die  niet volledig aan het standaardplaatje voldoen? Is dit wel in lijn met de  maatschappelijke opdracht van een onderwijsinstelling?

De Klachtencommissie  Onderwijs spreekt zich uit …
  Begin  januari publiceerde de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs de uitspraak  over een klacht van een meisje die in 2016 voor alle 12 scholen op haar lijst  was uitgeloot. Het verantwoordelijke schoolbestuur (OSZG) was bij de zitting aanwezig,  tezamen met een zware vertegenwoordiging van Osvo. Een flinke overmacht  tegenover een verdrietig 12 jarig meisje en haar ouders. De klacht is volgens  de geschillencommissie niet gegrond, o.a. omdat de ouders “het toegekende lotnummer niet bestrijden” – alsof je een keuze hebt.  De Amsterdamse schoolbesturen worden wel op hun vingers getikt omdat in ze geen  informatie geven over de mogelijkheden bezwaar te maken bij de school van  eerste voorkeur tegen het besluit om een leerling niet toe te laten.

Bezwaar  maken tegen de weigering van plaatsing is een wettelijk vastgelegd recht (art. 15  Inrichtingsbesluit WVO) en scholen  moeten ouders zelf schriftelijk informeren over de reden van afwijzen. De  school moet na bezwaar de aanmelding opnieuw bekijken en - waar dat nodig en  mogelijk is - maatwerk bieden.

… en ook de  Kinderombudsman kijkt mee
  Ook de gemeentelijke  kinderombudsman heeft aandacht voor kinderen voor wie de centrale loting en matching  slecht uitpakt. In haar rapportage  van januari tot en met augustus 2016  stelt zij o.a. de vraag in hoeverre loting en matching  rekening houdt met kinderen die een strakke organisatie nodig hebben en voor  wie nieuwe, vrije onderwijsvormen ongeschikt zijn. Volgens de kinderombudsman  moet het mogelijk zijn om de keuze voor dit systeem en de vraag of loting en matching  in overeenstemming is met het recht op onderwijs, zoals dat o.a. in het  Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is vastgelegd, voor te  leggen aan de rechter. Zij dringt er daarom bij OSVO en de gemeente op aan dat  meer duidelijkheid wordt geboden over de manier waarop ouders bezwaar kunnen  maken en uiteindelijk bij de rechter in beroep kunnen gaan tegen de beslissing  over de plaatsing van hun kind.

Uw mening  telt
  VSA blijft de overstap van groep 8  naar de middelbare school scherp in de gaten houden en zal waar nodig actie  ondernemen. We roepen u op uw ervaringen met ons te delen zodat we onze acties  zo gericht mogelijk kunnen inzetten. Dit kan via e-mail stichtingVSA@gmail.com of op het forum van VSA. Ook schoolbestuurders en beleidsmakers  volgen de bijdragen op het VSA-forum op de voet.
  Voor het laatste nieuws kunt u ons  volgen op Twitter.


Content Management Powered by CuteNews