Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 8, Nr. 4, 2 april 2017 Nog een paar dagen in spanning
publicatiedatum 02 Apr 2017
  Na vele bezoeken aan druk bezochte open dagen en een zorgvuldige selectie van  de echte voorkeuren, hebben alle achtstegroepers hun voorkeurslijst ingeleverd  op de school van eerste keuze. De centrale loting zal dinsdag plaatsvinden. Woensdag 5 april vanaf 15.30 uur kunnen de ouders inloggen in MEPS en de  school waar hun kind is geplaatst inzien (maandag 3 april ontvangen de  ouders daarvoor de inloggegevens). Ook het lotnummer is te zien en bij  uitloting de plek op de reservelijsten van scholen waarvoor uw kind is  uitgeloot. Nieuw is dat MEPS nu ook informatie geeft waar je met klachten  terecht kunt en hoe je bezwaar kunt maken tegen de uitkomst van de centrale  loting. De gemeentelijke kinderombudsman heeft aangedrongen op het verbeteren van de informatie over het  recht van bezwaar maken in haar haar  rapportage van 2016.
  Na het debacle van de eerste  centrale loting in 2015, waarbij de verwachting werd gewekt dat 99,9%  van de kinderen in hun top 3 terecht zou komen, willen de schoolbesturen geen duidelijke ambitie meer geven  wanneer de uitkomst van centrale loting nou een succes is. Schoolbesturen  beloven alleen ‘hoe langer de lijst, hoe  groter de kans is dat je op één van die scholen komt’. VSA vindt dat de  doelstelling van schoolbesturen moet zijn om alle kinderen op een school  in hun top 3 te plaatsen. De realiteit is dat het afgelopen jaar  honderden kinderen buiten hun top 3 is geplaatst. Bijna 5% van kinderen  met vwo advies is zelfs buiten hun top 5 geplaatst.
  VSA hoopt voor ieder kind op  een acceptabele uitkomst van de centrale loting. Mocht de uitkomst  teleurstellend zijn, laat dat dan aan ons weten via e-mail stichtingVSA@gmail.com of laat een bericht achter op het forum van  VSA. Via Twitter kunt u het laatste nieuws volgen.
  Geen uitbreiding  daar waar dat nodig is
  Met de  analyse van de centrale loting kunnen schoolbesturen en gemeente nu  heel precies zien waar de mismatch zit en hoe je die met slimme ingrepen kan  verminderen. VSA stuurde de wethouder daarom een brief met de concrete vraag de ergste nood te lenigen en haar  bevoegdheden te gebruiken om het Hyperion lyceum, de school met de langste  reservelijst van Amsterdam, uit te breiden met één klas. Een extra klas op het  Hyperion zou een veel groter effect hebben dan alleen voor kinderen die het  Hyperion kiezen, omdat er minder verdringing zal zijn van eerste keuze  leerlingen op andere scholen door uitgelote Hyperion leerlingen.
  Ondanks deze bal  voor open doel en berekeningen van het effect door de wetenschappers achter het  lotingssysteem, heeft wethouder Kukenheim besloten zich niet achter de ouders  te scharen. Zij wil eerst de “toegenomen  belangstelling voor categorale scholen bestuderen” en rekening houden met  de wens van de gemeenteraad om brede scholengemeenschappen uit te breiden, zo  schrijft zij. De gemeenteraad heeft  namelijk vorig jaar juni een motie aangenomen “meer  ruimte voor brede scholengemeenschappen”  met als doel segregatie tegen te gaan. Deze motie van GroenLinks, gesteund door  PvdA, D66 en SP, negeert de echte voorkeuren van kinderen en gaat ook in tegen het tweede  vijfjarenplan van schoolbesturen, met beloftes over het verbeteren van het aanbod. De motie kiest ervoor te investeren  in vergroten van de mismatch. De ruim 2.700 lege plekken zitten immers vooral  op brede scholengemeenschappen. De Amsterdamse schoolbesturen handelen direct  in de geest van deze motie. Esprit scholengroep voegde een havo en vwo afdeling  toe aan de vmbo-colleges Mundus en Marcanti in west. Stichting Progresso  (Caland lyceum) en Montessori scholengemeenschap Amsterdam willen brede  scholengemeenschappen in noord openen en moeten daarin krachtig ondersteund  worden, zo staat in de motie. Uitbreiding van het categorale Hyperion lyceum in  noord met één extra klas zou die plannen doorkruisen. Zo gaat politiek  wensdenken botweg voor de echte voorkeuren van kinderen.
  De échte voorkeuren van de kinderen stonden centraal bij de  keuze voor centrale loting
 
Bij de door de gemeente gewenste keuze voor centrale loting  stonden de échte voorkeuren van kinderen voorop. Elke strategische keuze moest  worden uitgesloten. Nu de echte voorkeuren van kinderen bekend zijn en niet  matchen met het door de politiek gewenste aanbod van brede  scholengemeenschappen, geeft de wethouder niet thuis.
  Havo en vwo  toevoegen aan een vmbo college is goed om kinderen op die scholen die meer kunnen  kansen te bieden voor opstromen. Het zal echter geen alternatief zijn voor  kinderen die kiezen voor het Hyperion lyceum. De politiek toont zich  onbetrouwbaar en laat deze kinderen en hun echte voorkeur keihard in de kou  staan.
Loten is een politieke keuze
In dezelfde periode stelde wethouder Kukenheim wèl 10,7 miljoen  extra beschikbaar om wachtlijsten bij populaire internationale scholen te  bestrijden  - het kan dus wel ... voor kinderen van expats.  Dat onze kinderen moeten loten voor scholen is een  politieke keuze, geen noodzakelijk  kwaad. Centrale loting wordt als vanzelfsprekend ingezet voor alle scholen en  de vraag of dit echt nodig is, is naar de achtergrond verdwenen. Nadat minister  Bussemakers loting voor vervolgstudies als ‘oneerlijk’  bestempelde en verbood, is het aantal  studies met een numerus fixus in een  jaar tijd bijna  gehalveerd.  Kennelijk was loting voor veel studies  helemaal niet zo noodzakelijk als altijd gedacht.
  Het werkelijke  probleem is dat er in Amsterdam onvoldoende aanbod is van aantrekkelijk  onderwijs en er tegelijk scholen zijn waar niemand naartoe wil, maar die  dankzij centrale loting vanzelf leerlingen krijgen. Deze scholen zijn zo  verzekerd van geld waardoor ze kunnen blijven doen wat ze deden en onvoldoende noodzaak voelen om te veranderen.
Segregatie slimmer bestrijden
Desalniettemin is segregatie in het onderwijs een serieus  fenomeen, zo schreven wij al in eerdere  updates. Het politieke antwoord om kinderen door middel van een  centrale loting naar scholen te dwingen waar ze niet naartoe willen helpt  niet, zoals blijkt uit verhelderend onderzoek  van de dienst O+S van de gemeente.  VSA pleit voor slimmere oplossingen die wel werken en denken daar graag over  mee. 
  Zo wil VSA een  oplossing voor kinderen die hun CITO eindtoets beter maken dan hun basisschooldocent  had verwacht. Vooral  kinderen met lager opgeleide ouders zijn de dupe van het de facto verdwijnen van de CITO eindtoets als  correctie van een te laag schooladvies. Deze kinderen staan in Amsterdam  achteraan in de rij bij de schoolkeuze; zij mogen eind mei zich aanmelden bij  een school passend bij hun nieuwe advies ‘waar nog plek is’.
  De door VSA gewenste scholenmarkt  in november naar het voorbeeld van New York waar alle scholen zich presenteren en met workshops over  schoolkeuze, zodat kinderen en ouders zich breed kunnen oriënteren op  scholen die perspectief bieden, kan nog niet rekenen op enthousiasme. Schrikken  de populaire scholen ervoor terug om leerlingen die buiten de ring wonen te  werven? Veel van deze scholen presenteren zich wel op scholenmarkten  buiten Amsterdam; geven zij misschien de voorkeur aan in hun ogen meer kansrijke  leerlingen uit randgemeentes?
  Omdat de ruim 2.700  lege plekken voornamelijk zitten bij brede scholengemeenschappen, zou het voor  de hand liggen eerst te onderzoeken hoe bestaande scholen aantrekkelijker  kunnen worden, in plaats van rucksichtslos nog meer plekken te creëren op brede  scholengemeenschappen. Deze scholen kunnen om te beginnen het vertrouwen  herwinnen door kinderen met dubbeladviezen altijd op  het hoogst mogelijke niveau in de brugklas te plaatsen en voorkomen dat kinderen afstromen naar een lager niveau  als het even niet meezit. VSA wil samen met OCO en (gemeenschappelijke)  medezeggenschapsraden bewerkstelligen dat Amsterdamse scholen meer  transparantie bieden over de op- en afstroomcijfers zodat ouders een geïnformeerde  keuze kunnen maken.
  Op de door ons  aangedragen ingrediënten is nog geen reactie gekomen. Binnenkort spreekt VSA  met de voorzitter en secretaris van OSVO. Wij zullen deze onderwerpen zeker ter  sprake brengen.
Is er meer uitval?
In 2015 vond de eerste centrale loting  plaats. In hetzelfde jaar verviel de CITO toets als verplicht tweede objectieve  gegeven. Het basisschooladvies is nu leidend en geeft een kind in Amsterdam  toegang tot de bij dat advies passende voorkeurslijst. Vooral kansrijke  leerlingen profiteren van het allesbepalende basisschooladvies, zo constateerde de Onderwijsinspectie. Het aantal vwo-adviezen is sinds 2015 gestegen, zo  ook de vraag naar categorale scholen. Uit figuur 1  van de analyse van 2016 blijkt dat er flinke discrepanties bestaan  tussen de gegeven adviezen en bijbehorende CITO-bandbreedtes. OCO constateert op basis  van de gegevens van de centrale lotingen in 2015  en 2016 dat  het totale tekort aan plekken ongeveer even groot blijft maar het tekort op de  zeven categorale vwo scholen toeneemt (van -134 in 2015 naar -205 in 2016).
  Sinds de minimale eis van 545 op de CITO eindtoets voor vwo in 2015 is  vervallen, zijn de klassen op de meeste categorale vwo scholen groter geworden.  De scholen verwachtten kennelijk meer uitval. VSA wil transparantie over het  aantal uitvallers na de eerste klas en vooral: waar komen de kinderen die  uitvallen terecht? Tussentijdse schoolwissel is in Amsterdam immers zeer  moeilijk, zo blijkt o.a. uit  een portret in Het Parool  van een leerling die van het 4e Gymnasium naar  een atheneum wilde.  Het is  diffuus hoe scholen omgaan met het aanbod voor schaarse plekken na de eerste  klas. VSA vindt het belangrijk dat toelating in latere jaren transparant is en  eerlijk verloopt.
  Vrije schoolkeuze  in de kabinetsformatie
 
Onderwijs staat hoog op de agenda bij  alle partijen in de kabinetsformatie. Twee onderwerpen die deelnemende partijen  hoog op de agenda hebben staan zijn van invloed op vrije schoolkeuze:

   
 • GroenLinks  wil de vrije schoolkeuze beperken om segregatie tegen te gaan. In het verkiezingsprogramma staat dat GroenLinks ernaar streeft  dat alle kinderen naar brede meerjarige brugklassen kunnen.
 •  
 • SP en  D66 hebben een wetsvoorstel ingediend voor een maximale klassengrootte van  gemiddeld 23 kinderen. Staatssecretaris Dekker stelt vooralsnog geen grens aan klassengrootte. Op zich een nobel streven om de klassengrootte te  beperken, maar het is nog geen garantie voor beter onderwijs en de keerzijde is dat hierdoor de  schaarste in Amsterdam exponentieel zal toenemen; is daarover nagedacht en hoe  wordt dat opgelost?

VSA  volgt de ontwikkelingen met belangstelling. Wij  vinden dat iedere burger een school moet kunnen oprichten, precies zoals in artikel  23 van de grondwet staat. En dat niet  alleen schoolbestuurders dit recht hebben, zoals nu de facto het geval is.  Vrijheid van onderwijs betekent ook dat de ouders zelf de soort van opvoeding  en onderwijs kiezen. Uiteindelijk is de  vrijheid van onderwijs bedoeld om onderwijsmonopolies te voorkomen. Het wetsvoorstel  ‘Meer ruimte voor nieuwe scholenziet  er wat dat betreft veelbelovend uit.   De stemming over deze wet is gepland voor dit jaar. VSA hoopt dat  het wetsvoorstel onverkort van kracht zal worden. Lees hier en hier de volledige inbreng van VSA in dit wetgevingsproces.
  Werkgroep  kernprocedure
  De werkgroep kernprocedure is een overleg met vertegenwoordigers van de  scholen, de gemeente en ouders. In dit overleg komt het aanbod nadrukkelijk  niet ter sprake. Het is bedoeld om het proces van de centrale loting zo soepel  mogelijk te laten verlopen. Patricia van Uchelen neemt namens VSA deel aan deze  overleggen. Onderwerpen die de afgelopen keren zijn besproken:

   
 • De profielklassen: de gedachte is dat de profielklassen de centrale loting en matching  verstoren. Dit onderstreept maar weer eens dat het belang van het systeem  centraal staat en niet de vrije keuze en talenten van kinderen.
 •  
 • OCO maakte duidelijk dat het tekort op de zeven categorale vwo  scholen in 2016 met 71 plekken is gegroeid t.o.v. 2015 en het totale tekort aan  plekken in Amsterdam gelijk is gebleven.
 •  
 • Er is zorg over het recht  van ouders hun kind op meerdere scholen in te schrijven in combinatie met inschrijvingen van leerlingen van buiten  Amsterdam. De kernprocedures van Amsterdam en Amstelland zijn tot nu toe  gekoppeld via het Elektronisch Loket Amsterdam (ELKK), waardoor leerlingen uit  Amstelveen zich niet ongemerkt kunnen inschrijven op een school in zowel  Amsterdam als Amstelveen. Nu Amsterdam een nieuw systeem krijgt en Amstelland  een eigen systeem kiest (omdat de  verschillen met de werkwijze in Amsterdam groter zijn geworden), is er volgend jaar geen elektronische koppeling meer en dus geen  controle van inschrijvingen meer tussen beide kernprocedures.
 •  
 • Een scholenmarkt  in november willen scholen  vooralsnog niet, wel zijn een aantal scholen bereid om een kennismakingsmiddag  voor groep 7 te organiseren.
 •  
 • Informatie over hoe je een klacht kan indienen en hoe je bezwaar kan maken tegen de uitkomst van de loting wordt zichtbaar in  MEPS. VSA adviseert om screenprints te maken omdat de informatie in MEPS niet  onbeperkt beschikbaar blijft.

Uw mening telt
  Reacties op deze nieuwsbrief en uw ervaringen zijn welkom! Dit kan via e-mail stichtingVSA@gmail.com of op het forum van  VSA. Ook schoolbestuurders en beleidsmakers volgen de  bijdragen op het VSA-forum op de voet. Voor het laatste nieuws kunt u ons volgen  op Twitter.


Content Management Powered by CuteNews